Έτσι θα μειωθούν έως και 60% τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

Έτσι θα μειωθούν έως και 60% τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία
Ενημερώθηκε: 23/08/18 - 19:47

«Παράθυρο» για να πέσει το βαρύ πρόστιμο που περιμένει τους επιχειρηματίες για αδήλωτη εργασία, δείχνει να ανοίγει. Καθώς υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 27 εργάσιμων ημερών από την βεβαίωση του προστίμου για αδήλωτο εργαζόμενο και την αποπληρωμή του, όπου οι εργοδότες μπορούν να το γλιτώσουν, αν…

Οι εργοδότες που επιθυμούν να γλυτώσουν από το «τσουχτερό» πρόστιμο των 10.500 ευρώ, μπορούν να προσλάβουν τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους εργασίας και να «ρίξουν» την ποινή στις 3.000 ευρώ.

Η νέα διαδικασία, που ισχύει από προχθές Τρίτη, 21 Αυγούστου, ημέρα δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ, έχει ως εξής:

1. Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το αρμόδιο Τμήμα του Σ.ΕΠ.Ε. εντός 5 εργασίμων ημερών.

2. Ο αρμόδιος προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων συντάσσει Πράξη Επιβολής Προστίμου, η οποία επιδίδεται στον εργοδότη εντός 7 εργάσιμων ημερών. Εντός της ιδίας προθεσμίας η Πράξη διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να καταλογισθεί η υποχρεωτική αναδρομική 3μηνη ασφάλιση του αδήλωτου εργαζόμενου με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό.

3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται και επιδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ. Όταν έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις καταβάλλεται εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

5. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, καταβάλλει εντός των 15 εργασίμων ημερών το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας : για σύμβαση 3 μηνών 7.000 ευρώ, για σύμβαση 6 μηνών 5.000 ευρώ, για σύμβαση 1 έτους 3.000 ευρώ,.

6. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση ένδικων βοηθημάτων.

7. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχει κάποιος προβλεπόμενος λόγος.

8. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση του προσωπικού χωρίς προβλεπόμενο από το νόμο λόγο, η αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό.

9. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την επίδοση. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.).

10. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου, ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης, θα μπορεί να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

πηγή:insider.gr