«Ανάσα» οι 120 δόσεις για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές - Η... παγίδα της ρύθμισης

 
«Ανάσα» οι 120 δόσεις για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές - Η... παγίδα της ρύθμισης

Ενημερώθηκε: 22/12/17 - 21:08

Μπαίνουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων των οφειλών χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίας και αυτοαπασχολούμενοι που χρωστούν κάτω από 50.000 ευρώ.

ρύθμιση

Με την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων και βέβαια θα σταματά ο υπολογισμός περαιτέρω τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Η εν λόγω καλύπτει οφειλές που γεννήθηκαν ως τις 31.12.2016 και οι αιτήσεις υπαγωγής σε αυτήν θα υποβάλλονται ως τις 31.12.2018.

Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η «Καθημερινή», στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον: (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

Απόφαση σταθμός για τους κόκκινους δανειολήπτες στη Ρόδο

Κριτήρια υπαγωγής

- Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

- Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ορισμός εισοδήματος: Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Αριθμός δόσεων

Για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 36.

Εφόσον το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Για οφειλές 3.000 – 50.000

Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Για οφειλές έως 3.000

Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.

Καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Προσοχή: Το ΚΕΑΟ μπορεί να απορρίψει αίτηση για ρύθμιση σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Όπως επίσης, δεν προτείνει ρύθμιση για συνολική οφειλή προς αυτό που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. Στον αντίποδα, μπορεί να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή των κριτηρίων βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο.

Αισιόδοξος ο Π. Μοσκοβισί για το ελληνικό πρόγραμμα - Πότε θα ολοκληρωθεί η γ' αξιολόγηση;

Ρύθμιση

Πότε χάνεται η

Η ρύθμιση χάνεται και κατά συνέπεια το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο καθίσταται εκ νέου απαιτητό, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις,

β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Την ρύθμιση αναμένεται να υπογράψει σύντομα, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Υπουργική Απόφαση εδώ

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε την .