Απόκλιση 0,3% στις δαπάνες του προϋπολογισμού

 
Απόκλιση 0,3% στις δαπάνες του προϋπολογισμού

Ενημερώθηκε: 30/03/16 - 13:00

Ο κρατικός προϋπολογισμός δαπανών του 2015 είχε απόκλιση 0,3% ή 137,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 47.962 εκατ. Ευρώ., όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα οι σημαντικότερες αποκλίσεις μεταξύ στόχων και πραγματοποιήσεων δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στον τομέα Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα παρατηρείται μείωση των δαπανών σε σχέση με τον στόχο κατά 314 εκατ. ευρώ, δηλαδή απόκλιση 15,6%. Αυτή οφείλεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του οποίου κατανεμήθηκαν περισσότερες πιστώσεις από όσες αρχικά είχαν εκτιμηθεί στα επιμέρους υπουργεία όπου και δαπανήθηκαν.

- Σε ότι αφορά τον τομέα του Τουρισμού του ίδιου υπουργείου οι συνολικές πληρωμές κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα του στόχου κατά 17,9 εκατ. ευρώ ή 42,4% γεγονός που οφείλεται κυρίως σε ανακατανομή και απορρόφηση περισσότερων δαπανών του ΠΔΕ από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί.

- Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι συνολικές πληρωμές κινήθηκαν υψηλότερα έναντι των στόχων κατά 178,1 εκατ. ευρώ ή κατά 15,3% λόγω της ανακατανομής πρόσθετων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΠΔΕ από 463 εκατ. ευρώ σε 714,7 εκατ. Ευρώ.

- Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε υποεκτέλεση έναντι του στόχου κατά 163,3 εκατ. ευρώ ή 24,2% και οφείλεται κυρίως στην ανακατανομή και αναμόρφωση του σχεδιασμού του ΠΔΕ.

- Στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αύξηση των δαπανών κατά 456,3 εκατ. ευρώ ή 3,7% οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην απόδοση 236 εκατ. ευρώ για το ΕΚΑΣ από το αποθεματικό και στην ανακατανομή και απορρόφηση περισσότερων δαπανών του ΠΔΕ από όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί.

- Σε ό,τι αφορά τα 55 Νομικά Πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ το συνολικό αποτέλεσμα τους παρουσιάζεται μειωμένο κατά 570 εκατ. ευρώ από το στόχο που είχε τεθεί. Ειδικότερα 24 φορείς παρουσιάζουν θετική απόκλιση ή απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ενώ 31 φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση άνω του 10% που τους είχε τεθεί.