Απόφαση – «βόμβα» για θρήσκευμα και ιθαγένεια στα σχολεία

MINEDU
Ενημερώθηκε: 04/09/19 - 20:40

Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε η ΑΠΔΠΧ, να συμμορφωθεί με τα όσα κρίθηκαν παράνομα και να μεριμνήσει για την άμεση εφαρμογή τους

Νέα δεδομένα στα αρχεία που τηρούνται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημιουργεί απόφαση–βόμβα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με την οποία η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία των μαθητών, είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε η ΑΠΔΠΧ, να συμμορφωθεί με τα όσα κρίθηκαν παράνομα και να μεριμνήσει για την άμεση εφαρμογή τους.

Με την απόφασή της αυτή (28/2019) η ΑΠΔΠΧ, έκανε δεκτές σχετικές αιτήσεις που είχαν καταθέσει ενώπιόν της η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) αλλά και η Ένωση Αθέων.

Με την απόφαση κρίνεται μη νόμιμη:

– Η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους.

– Η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το μάθηµα των Θρησκευτικών.

Το σκεπτικό της απόφασης

Στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης που εξέδωσε η ΑΠΔΠΧ, αναφέρεται πως η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας των μαθητών στα αρχεία των σχολειών, αλλά και η υποχρέωσή τους να δηλώνουν ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αν θέλουν να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών, αντίκεινται στις «διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, οι οποίες κατοχυρώνουν την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και τη θρησκευτική ελευθερία, ως συνταγματική αρχή και ως ατομικό δικαίωμα».

Ακόμη, είναι αντίθετες και στο «άρθρο 9 της ΕΔΣΑ, διότι οι αναφορές αυτές στα αχρεία των σχολείων, αντίκεινται «στην αρνητική θρησκευτική ελευθερία των μαθητών και των γονέων τους, οι οποίοι έχουν και το ειδικότερο δικαίωμα να διαπαιδαγωγήσουν ελευθέρως τα παιδιά τους µε βάση τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, σύμφωνα µε το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, καθώς και µε το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α και το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α».

Τι πρέπει να κάνει το υπουργείο Παιδείας

Η ΑΠΔΠΧ, με την απόφασή της καλεί, μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων των μαθητών, να:

– Απόσχει από τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών,

– Μεριµνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», και

– Να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το μάθηµα των Θρησκευτικών να μην απαιτείται η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».

«Σημαντική απόφαση»

Σε δήλωσή του πρόεδρος της (ΕλΕΔΑ), Γιάννης Ιωαννίδης, κάνει λόγο για «πολύ σημαντική απόφαση», που «δικαιώνει το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής ως προστάτιδας των δικαιωμάτων».

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πρόκειται για μια απόφαση που δικαιώνει το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής ως προστάτιδας των δικαιωμάτων, η οποία λειτουργεί εγγυητικά, όταν η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν επαρκώς τους όρους άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον χώρο της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε αυτή τη φορά το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της Αρχής».

Πηγή: https://lawandorder.gr