Οι δικαιούχοι του προγράμματος του ΟΑΕΔ για 5.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Δεύτερη ευκαιρία δίνει ο ΟΑΕΔ σε 5.000 ελεύθερους επαγγελματίες-Διαβάστε τις προϋποθέσεις
Ενημερώθηκε: 15/02/19 - 19:05

Από την ερχόµενη Τετάρτη (20/2) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραµµα της δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας.

Το νέο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε 5.000 πρώην αυτοαπασχολούµενους που έβαλαν λουκέτο στην κρίση, µε στόχο την επανένταξή τους στην επιχειρηµατικότητα. 

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Οργανισµού που: 

-έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 µέχρι 6/8/2018 
-δεν έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιό τους σε επιχείρηση, η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθµού συγγένειας 
-δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξάµηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019 
-έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας τη µηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ από τις 7/2/2019 και µετά, εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηµατικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ. 

Στο πρόγραµµα µπορούν να κάνουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι µετά την προέγκριση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας εντός δύο µηνών. 

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα λόγω υπαγωγής στο πρόγραµµα και παραµένουν ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 

Και παρακράτηση

Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται, παρακρατείται 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες, µε τρίµηνη δέσµευση και µε δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 µήνες. Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και µε την πιθανή, έπειτα από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράµµατος µπορεί να ανέλθει έως τα 36.000 ευρώ.