«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Ενημερώθηκε: 05/10/20 - 22:15

Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ι. Για τον Ιούλιο-Β' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Για τον Αύγουστο-Β' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση)» και «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μόνο:

- για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης για τον Ιούλιο και Αύγουστο και

- για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β' φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' φάση και, επιλέγοντας το κουμπί (Διαχείριση), να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β' φάσης.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 6/10/2020 έως και 12/10/2020

ΙΙ. Για τον Σεπτέμβριο-Α' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 6/10/2020 έως και 7/10/2020

ΙΙΙ. Για τον Σεπτέμβριο-Β' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 8/10/2020 έως και 24/10/2020

ΙV. Για τον Οκτώβριο-Α' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 1/10/2020 έως και 31/10/2020

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Αύγουστο

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον Αύγουστο.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων - Επιχειρήσεις-εργοδότες: από 6/10/2020 έως και 9/10/2020 - Εργαζόμενοι: από 6/10/2020 έως και 10/10/2020.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Σεπτέμβριο

- Κλάδοι: επισιτισμού-τουρισμού-μεταφορών-πολιτισμού-αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα της αριθμ. οικ. 34236/860/1-9-2020 ΚΥΑ (Β' 3770), όπως ισχύει και

- Οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του Κεφαλαίου Α της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') KYA, ως ακολούθως:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων - Επιχειρήσεις-εργοδότες: από 10/10/2020 έως και 24/10/2020 - Εργαζόμενοι: από 10/10/2020 έως και 25/10/2020.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο τον Σεπτέμβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

- Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζομένου/ων όλο το μήνα, η επιχείρηση-εργοδότης υποβάλλει μόνο μία δήλωση.

- Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση-εργοδότης υποβάλλει τόσες δηλώσεις, όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα:

Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/92020-30/9/2020): μία δήλωση αναστολής

Αναστολή για τρία χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/9/2020-8/9/2020, 13/9/2020-17/9/2020 και 25/9/2020-30/9/2020: τρεις δηλώσεις αναστολής.

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

- Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).

- Μόνο οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

(Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') και της με Α.Π.: οικ.25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 967Μ46ΜΤΛΚ-9Κ1) για τον Σεπτέμβριο.

Προθεσμίες υποβολής (μονομερών) δηλώσεων για τον Σεπτέμβριο: από 8/10/2020 έως και 31/10/2020.

Διευκρινίσεις για την υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020: Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για κάθε μήνα από 01/06/2020 μέχρι και 30/09/2020.

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν από τις 30/09/2020: Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α) από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης εργασίας τους ορισμένου χρόνου μέχρι και τις 30/9/2020.

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, αλλά διέκοψαν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού COVID-19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, (ανεξάρτητα από το αν τέθηκαν ή όχι σε αναστολή από τον εργοδότη τους): Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α) από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την επομένη της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους μέχρι και τις 30/9/2020.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι (μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά τον επόμενο μήνα από το μήνα αναφοράς.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

1. Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β' 1547 και Β' 1841) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, παρατείνεται έως και τις 31/10/2020.

2. Οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία λ1: «Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (αριθμ. οικ. 39436/994/30-9-2020 (Β' 4270) θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων δηλώσεών τους.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών πραγματοποιείται, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλλουν αποζημιώσεις, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορονοϊού COVID-19.

(Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

Οι ανωτέρω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α' 177), θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση, μετά την έκδοση της ΚΥΑ, προκειμένου να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Απογραφή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr

Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, δύνανται να εγγραφούν έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όσοι έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην ανωτέρω ειδική πλατφόρμα, δύνανται να υποβάλουν παραπάνω από μία αίτηση εγγραφής, καθώς με ξεχωριστές αιτήσεις/ορθές επαναλήψεις μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία ειδικότητες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ