Θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης μέσω ΑΣΕΠ - Δείτε την προκήρυξη

 
Θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης μέσω ΑΣΕΠ - Δείτε την προκήρυξη

Ενημερώθηκε: 25/02/22 - 11:00

Δώδεκα νέες θέσεις εργασίας, μέσω ΑΣΕΠ, για ταμίες και υπάλληλους έκδοσης εισιτηρίων στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το Μουσείο της Ακρόπολης προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης και συγκεκριμένα για το Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών και το Τμήμα Καταστημάτων.

Η ειδικότητα που ζητείται στην προκήρυξη του Μουσείου της Ακρόπολης είναι «ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων».

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν στο Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών και στο Τμήμα Καταστημάτων, πρέπει να εξυπηρετούν γρήγορα, αποτελεσματικά και με επαγγελματισμό τους επισκέπτες που δέχεται καθημερινά το Μουσείο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των εν λόγω τμημάτων

Τα απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα για να υποβάλλουν αίτηση για εργασία στο Μουσείο της Ακρόπολης:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή β) Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

i) επεξεργασίας κειμένων,

ii) υπολογιστικών φύλλων και

iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900, εσωτ. 418 & 419), στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με την επίδειξη ταυτότητας), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

ΕΔΩ

Διαβάστε την προκήρυξη, πατώντας .