Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Μαΐου 2022

 
Όσιος Γερβάσιος

Ενημερώθηκε: 06/05/22 - 22:23

Εορτολόγιο-Βίοι Αγίων - Σήμερα 7 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη: Ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου, Άγιος Κοδράτος και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες, Εύρεσις του Τιμίου Λειψάνου του Οσίου Νείλου του Νέου του Μυροβλήτη, Άγιος Ακάκιος, Άγιοι Ρουφίνος και Σατορνίνος, Όσιος Ιωάννης ο Ψυχαΐτης, Άγιος Μάξιμος, Όσιος Ταράσιος ο θαυματουργός «ὁ ἐν Λυκαονίᾳ», Μετάθεση των ιερών λειψάνων του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Άγιος Ιουβενάλιος ο Μάρτυρας, Άγιος Φλάβιος ο Ιερομάρτυρας και των συν αυτώ Αγίων Μαρτύρων Αυγούστου και Αυγουστίνου των αυταδέλφων, Όσιος Ιωάννης και οι μαθητές αυτού, Όσιος Νείλος εκ Ρωσίας, Άγιος Αλέξιος Τοθ ο Υπερασπιστής της Ορθοδόξου Πίστεως στην Αμερική, Άγιος Κύριλλος ο μάρτυρας, Όσιος Γεώργιος ο εκ Γοματίου, Όσιος Γερβάσιος o εκ Γοματίου o Αθωνίτης και διά Χριστόν σαλός

Όσιος Γερβάσιος ο Αθωνίτης

Ο Όσιος Γερβάσιος γεννήθηκε στο Γομάτι της Χαλκιδικής, αλλά ασκήτευσε ως μοναχός στην ιερά μονή Καρακάλλου του Αγίου Όρους. Έζησε περί τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνος μ.Χ. και έλαβε από τον Θεό το σπάνιο χάρισμα του διά Χριστόν σαλού. Έτσι περιερχόταν όλο το Άγιον Όρος.

Σε χειρόγραφο κώδικα του μακαριστού Δοσιθέου Κωνσταμονίτου του Λεσβίου το 1845 μ.Χ., αναφέρονται τα εξής: ΄Ας υπάγωμεν και εις την σεβασμίαν μονήν του Καρακάλλου. Και εδώ ευρίσκομεν τον ῞Οσιον Γερβάσιον, όστις εκατάγετο από τα πλησιόχωρα χωρία του 'Αγίου ῎Ορους, από ένα χωρίον καλούμενον Γομάτι, εν επαρχία του αγίου 'Ιερισσού. Ούτος λοιπόν ο Γερβάσιος, καταλιπών τον κόσμον και τα εν τω κόσμω, πηγαίνει ευθύς εις την άνωθεν Μονήν του Καρακάλλου, και κόπτει τας τρίχας της κεφαλής του, με τας οποίας μαζί έκοψε και όλα τα κοσμικά φρονήματα, και εκδυθείς τα κοσμικά φορέματα, ενεδύθη το 'Αγγελικόν Σχήμα των Μοναχών, ο οποίος καθώς έλαβεν αυτό το σχήμα, δεν εστάθη έως αυτού, καθώς κάμνουν την σήμερον οι περισσότεροι, αλλά καθώς έλαβε το σχήμα το 'Αγγελικόν, εσπούδαζε με κάθε τρόπον και ηγωνίζετο, να φυλάττη και τα έργα του σχήματος. ῞Οθεν μιμούμενος τον Συμεών και 'Ανδρέαν τους Σαλούς, έκαμε και αυτός τον Σαλόν περιτριγυρίζοντας όλον το ΄Ορος, ωσάν τρελλός. 'Οπόταν δε εκοιμήθη, τότε εγνώρισαν την αγιότητα αυτού, από την θείαν χάριν και ευωδίαν οπού είχε το άγιον και σεβάσμιον λείψανόν του».

Η αναφορά αυτή του Δοσιθέου είναι μόνη πηγή από την οποία πληροφορούμεθα τα περί της ζωής του Οσίου Γερβασίου.