Εργασιακά: Καταργείται το υπουργικό βέτο για τις ομαδικές απολύσεις

 
Εργασιακά: Καταργείται το υπουργικό βέτο για τις ομαδικές απολύσεις

Ενημερώθηκε: 14/05/17 - 21:40

Με τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα θα μπορεί να επαναφέρει σε εφαρμογή τις αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των συμβάσεων, όπως επεδίωκε να κάνει η κυβέρνηση, εντός του 2017. Αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες, σε εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης - θεσμών για τη Β' αξιολόγηση.

Όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις, το υπουργικό βέτο καταργείται, μαζί με την προέγκριση. Αντίθετα, ο έλεγχος (όχι η έγκριση) περνά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, στο οποίο συστήνεται Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων και ορίζονται οι αρμοδιότητές του.

Αναλυτικά, ορίζεται ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει υπ' όψιν των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόμενους, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας των υπό απόλυση εργαζομένων, καθώς και δυνατότητες, μεθόδους και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους».

Η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη αυξάνεται στις 30 ημέρες, και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για διαβουλεύσεις στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Α.Σ.Ε. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να καταθέτουν στο Α.Σ.Ε. υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων. Αν υπάρξει συμφωνία των μερών, οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν 10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο Α.Σ.Ε. Αν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών, το Α.Σ.Ε., με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων. Αν κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν 20 ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων.

Εργαζόμενος – συνδικαλιστής είναι δυνατό να απολυθεί εφόσον τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του. Επίσης, απολύεται εάν δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών.

Αλλαγές υπάρχουν και αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες. Επίσης, προβλέπεται η επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση.

Αρχής γενομένης από το 2017 και σε κάθε περίπτωση εντός του 2018 καταργούνται τα ειδικά επιδόματα α) οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία, β) των απροστάτευτων παιδιών, γ) όσων τελούν σε κατάσταση ένδειας και δ) των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας νέων, που εγγράφονται στα ειδικά μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πηγή: Καθημερινή