Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται τον πόρο του νερού με υπευθυνότητα, ευαισθησία και με βασική παράμετρο την διατήρηση της βιοποικιλότητας

 
ΕΥΔΑΠ

Ενημερώθηκε: 23/05/23 - 01:57

Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται τον πόρο του νερού με υπευθυνότητα και ευαισθησία, υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και μειώνοντας σταθερά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
Μέρος της εταιρικής της ευθύνης είναι η ορθολογική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Επιδιώκοντας να απαντήσει στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν, προχωράει στην υλοποίηση δράσεων, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαχείρισης των υδατικών πόρων χαρακτηρίζονται από επιστημονικά θεμελιωμένη ορθολογικότητα, αποδοτικότητα καθώς αξιοποιούν τους υδάτινους πόρους στον μέγιστο βαθμό και βιωσιμότητα καθώς δε δημιουργούν πρόβλημα εξάντλησης των υδάτινων πόρων στο μέλλον για την κάλυψη των αναγκών του σήμερα.

-Διαμόρφωση στρατηγικής για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.


-Εφαρμογή ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με παράλληλη ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης και χρήση νέων τεχνολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου (smart grid),


-Έργα Ανατολικής Αττικής που περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για αρδευτικούς σκοπούς και περιαστική χρήση σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.


-Επαναχρησιμοποίηση με απευθείας άντληση από το δίκτυο, επιτόπια επεξεργασία και αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω της τεχνολογίας sewer mining, για αρδευτική χρήση.


-Αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου με στόχο τη δημιουργία δικτύου μη πόσιμου νερού για αρδευτική χρήση, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου, στο πλαίσιο του πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος CULTURAL HIDRANT.


-Παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων μέσω του ερευνητικού προγράμματος INTCATCH, με χρήση δύο ρομποτικών σκαφών.


-Αυστηρή τήρηση κανονισμών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών στον σχεδιασμό των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης με εφεδρείες και μηχανισμούς διασφάλισης έναντι περιβαλλοντικών ατυχημάτων (ατυχημάτων πρόκλησης ρύπανσης).


-Επιλογή υλικών και μηχανημάτων με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.


-Σταδιακή αντικατάσταση του μηχανοκίνητου στόλου της Εταιρείας με ηλεκτρικά οχήματα με στόχο τη μετάβαση σε συστήματα χαμηλής έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου.


-Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και εγκαταστάσεών της.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΜΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΜΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, βασική παράμετρο αποτελεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μέσω της διαχείρισης του υδρολογικού κύκλου, η ΕΥΔΑΠ προστατεύει τα υδάτινα οικοσυστήματα στις περιοχές όπου ασκεί τις δραστηριότητές της. Καθώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυθμίζονται με αυστηρότητα, οι λίμνες εξελίσσονται σε σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα που υποστηρίζουν προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, ενδιαφέρουσα ιχθυοπανίδα και μοναδική παραλίμνια βλάστηση.

Ο βασικός ρόλος των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ είναι η αποθήκευση υψηλής ποιότητας νερού για την ύδρευση της Πρωτεύουσας, ωστόσο αποτελούν και σημαντικούς υγροβιότοπους:
-Η φυσική λίμνη Υλίκη, πηγή υδροληψίας για το Υδροδοτικό Σύστημα της Πρωτεύουσας, αποτελεί περιοχή του δικτύου προστασίας της Φύσης Natura 2000.
-Η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα, είναι ο πρώτος ταμιευτήρας του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής και ένας σημαντικός υγροβιότοπος.
-Ο ταμιευτήρας του Μόρνου και ο ταμιευτήρας του Ευήνου αποτελούν σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΜΟΡΝΟΣ
Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΜΟΡΝΟΣ

Για τη διατήρηση της συνέχειας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, η ΕΥΔΑΠ διερεύνησε τη δυνατότητα διατήρησης «οικολογικής παροχής» στα ποτάμια οικοσυστήματα κατάντη των φραγμάτων. Η διατήρηση της ελάχιστης αυτής απαιτούμενης ροής είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στην περιβαλλοντική διαχείριση των ταμιευτήρων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΑΠ εκπόνησε ΤΕΠΕΜ (Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη) στα φράγματα Μόρνου και Μαραθώνα. Σύμφωνα με την ΤΕΠΕΜ για το φράγμα του Μαραθώνα, εκτιμήθηκε ότι απαιτείται παροχή 25 l/sec κατάντη του φράγματος για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού, η οποία και υλοποιήθηκε.

Το ποτάμιο οικοσύστημα κατάντη του φράγματος του Μόρνου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, λόγω συνεχούς ροής επιφανειακών υδάτων στην κοίτη του ποταμού. Η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τη συστηματική παρακολούθηση την οικολογική και χημική κατάσταση του ποτάμιου οικοσυστήματος εφαρμόζοντας τριετές πρόγραμμα υδρομορφολογικών, φυσικοχημικών, βιολογικών και χημικών μετρήσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ και το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων ΥΔ04 που προέβλεπε η Τεχνική και Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) του Φράγματος Μόρνου. Από την ως άνω παρακολούθηση προέκυψε ότι το ποτάμιο οικοσύστημα κατάντη του φράγματος του Μόρνου βρίσκεται σε καλή οικολογική και καλή χημική κατάσταση.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΕΥΗΝΟΣ
Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΕΥΗΝΟΣ

Στον ποταμό Εύηνο, τον νεότερο ταμιευτήρα, έχει προβλεφθεί «οικολογική παροχή» της τάξης του 1 m3/sec. Κατά συνέπεια, τα παραποτάμια οικοσυστήματα κατάντη του φράγματος διατηρούν τη φυσιογνωμία τους και τη σημαντική βιοποικιλότητά τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ