ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Αφόρισε τον Ρώσο Πατριάρχη Κύριλλο, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας